آذربایجان غربی

آذربایجان غربی      

 

       

 نمایندگان خدمات  پس از فروش لوازم خانگی

نام شهر  نام نماینده تلفن  آدرس
 ابش احمد  یوسفی راد 04144463323  
 اذرشهر  مدنی     04134223882  
 ارومیه  جودت نیا     04432230323  
ارومیه کیافی فرد      04433383811  
بناب امین زاده      04137729257  
بوکان امینی      04446223675  
پیرانشهر  کاک     04444227871  
 پیرانشهر  درویشی      04444227871  
پیرانشهر عبداقادر     04444235377  
تبریز  نجفی     04136559248  
 تبریز  آقایاری     04132357857  
 تبریز  مهراندیش     04135243937  
 تبریز  فریدی     04134798149  
 تبریز  جنتی 04132864106  
 تبریز  دلسوخته  04134428987  
 تبریز  دوستیار  09141068395  
 تکاب  پیکری  04445529125  
 خوی  قمری اصل  04436336576  
 خوی  شهری  04436336935  
 خوی   قمری  44363365760  
 خوی  رادور 04436255746  
 سراب  فتحی نژاد 04143234363  
 سلماس  قلی زاده 04435251012  
 شاهین دژ   زارعی 04446321498  
 شاهین دژ  میرزایی 04446326240  
 مراغه  راوندی  04137255042  
 مرند  اعلایی 04142264707  
 مهاباد  محی 04442229295  
 میاندواب  صالحی 04445331138  
 میانه  بی باک 04152222022  
 نقده  عبدی راد 04435629566  
 هشترود  مقصودی 04152620043  

 

نمایندگان خدمات  پس از فروش صوتی و تصویری

نام شهر  نام نماینده  تلفن آدرس
 آذرشهر وزیرنژاد 04134234022  
 آبش احمد  یوسفی راد 04144463323  
 ارومیه مسلک 04432231202  
 اهر احمدی 04144223242  
بناب دوستی 04137730733  
پیرانشهر  فیض الهی 04444240539  
 تبریز  خسروشاهی 04135557219  
 خوی عدالت فر 04436440452  
خوی  یوسفی 04436237949  
سلماس  تعمیری 04435225948  
شاهین دژ حسینی 04446322186  
عجب شیر سقایی 04137632212  
مراغه سرخابی 04137246700  
میانه  مولوی 04152223133  
مراغه رضایی 04132240052  
مهاباد  قادری ؛اذر 04442233070  
میانه  شیخی 04152220272