خراسان شمالی

خراسان شمالی 

 

      

 

  نمایندگان خدمات  پس از فروش لوازم خانگی

نام شهر  نام نماینده تلفن  آدرس
 اسفراین  احمدزاده 05837230067-8  
 اسفراین  لطفی     05837222669  
 بجنورد  غلامی     05832312063  
 بجنورد  عصمت پناه     05842244754  
 بجنورد  حسینی     05832220063  
 بردسکن  مکرمی     05155429916  
 بردسکن  محمدی     05155428003  
 بیرجند  مشفقی     05632450478  
 سربیشه  مجیدی     05632664464  
 سرایان  حق شناس     05632880881  
 سبزوار  غلامعلی درده     05144262171  
 سبزوار  موفق     05143231030  
 شیروان  محمدپور     05836227780  
 شیروان  رضوانی     05137570224  
 شیروان  کشوری     05136233020  
 قائن  ملایی     05632522558  
 گناباد  نصری     05157223806  
 مشهد  امامی   05137603010-12  
 مشهد  حسن نیا     05137232526  
 مشهد  رشیدی     05137424568  
 مشهد  منوچهری خرم     05138767974  
 مشهد  عابدی     05137537212  
 مشهد  مزینانی     05138427884  
 مشهد  مزینانی     05138427884  
 مشهد  مطبعه چی     05137644053  
 نیشاپور  حسن آبادی     05142238259  
 نیشابور  پوریا منش     05143333181  
 نیشابور  فرشچین     05143335221  

 

نمایندگان خدمات  پس از فروش صوتی و تصویری

نام شهر  نام نماینده  تلفن آدرس
 اسفراین   مهری     05837229596  
 بیرجند  مشفقی     05632450478  
 بیرجند  مشفقی     05632422020  
 بجنورد  مهنانی     05832236656  
 شیروان  محمدپور     05836227780  
 کاشمر  شورشی     05155223553  
 فراهانی  قوچان     05832224785  
 مشهد  عابدی     05137537212  
 مشهد  امامی    05137603010  
 نهبندان  بخشی    05632621661  
 نیشابور  قادرنیا    05142211062