کرمانشاه

کرمانشاه

        

  نمایندگان خدمات  پس از فروش لوازم خانگی

نام شهر  نام نماینده تلفن  آدرس
 جوانمرد  کارگر 08346229144  
 جوانمرد  سلیمانی     08346227512  
 روانسر  رضایی     08346524322  
 کرمانشاه  مرادی     08338234368  
 کرمانشاه  عزیزی     08337227576  
 کرمانشاه   فتحی     08342225460  
 کرمانشاه  نجفی     08338212240  

 

نمایندگان خدمات  پس از فروش صوتی و تصویری

نام شهر  نام نماینده  تلفن آدرس
 کرمانشاه  رضایی     08337280499  
 کنگاور  خمیس آبادی     08348234404  
 ماهیدشت  میرزایی     08334622044  
 هرسین  ذاتی     08345133576