لرستان

لرستان 

 

    

 

  نمایندگان خدمات  پس از فروش لوازم خانگی

نام شهر  نام نماینده تلفن  آدرس
 ازنا  دبیری 06643434873  
 بروجرد  کردی 06642505307  
 خرم اباد  قبادی 06633222630  
 درود  امجدی 06643226957  
 درود  کرنوکر 06643233176  
 گوهردشت  ملکشاهی 06632639098  
 نورآباد  مرادی زاده 06632722726  
 الیگودرز  هاشمی 06643321081  

 نمایندگان خدمات  پس از فروش صوتی و تصویری

نام شهر  نام نماینده  تلفن آدرس
 اشتر  حسنوند     06632527945  
 الیگودرز  سمیعی     06643324872  
 خرم آباد  سپهوند     06633321609  
 درود  پیامنی     06643245240  
 نوراباد  سلگی     06632724232  
 نورآباد  مولایی     06637224158