یزد

یزد 

      نمایندگان خدمات  پس از فروش لوازم خانگی

نام شهر  نام نماینده تلفن  آدرس
 مهریز  بیدکی 03535321861  
 مهریز  بیدکی  03532531238 مهریز، خ مطهری شمالی، جنب آژانس مهدی
 یزد  دهقان 03536213397  
 یزد  عطار 03538218210  
 یزد  عبدالهی 03535220120  
 یزد-مهریز  بیدکی  03532531238  

 نمایندگان خدمات  پس از فروش صوتی و تصویری

نام شهر  نام نماینده  تلفن آدرس
 میبد  محقق نیا     03532326325  
 یزد  زارع     03537222333  جاده خضرآباد، شحنه، نبش کوچه شهید مجید زارع
 یزد  عبدالهی     03535220120