شرایط ضمانت نامه

  

1- کارت گارانتی قابل نقل و انتقال نیست .

2- خدمات گارانتی فقط شامل قطعات یدکی و دستمزد می باشد .

3- ضمانت محصولات شرکت با هالوگرام , مهر و امضای فروشنده معتبر می باشد.

4- مراکز سرویس و خدمات از قبول کارتهای مخدوش و قلم خورده معذورند.

5- فقط کارت هایی معتبر می باشند که به مهر و مدل دستگاه و تاریخ انقضا ممهور شده باشد.

6- در حفظ و نگهداری کارت ضمانت نامه دقت فرمایید زیرا المثنی صادر نمی گردد.

7- هرگاه در طی دوره گارانتی دستگاه توسط افرادی بجز افرادسرویس مجاز ، نصب ، تعمیر یا دستکاری شود شرایط گارانتی شامل آن دستگاه نخواهد بود.

8-ارائه این کارت جهت سرویس و تعمیر دستگاه الزامی است . در غیر این صورت اجرت تعمیرات و قطعات یدکی نقدا دریافت می  گردد.

9- این ضمانت نامه فقط شامل دستگاه اصلی که دراین کارت قید گردیده می باشد و شامل سایر وسایل و قطعات جانبی یا لوازم مصرفی نمی گردد.

10- خرابی در اثر استفاده از قطعات یدکی یا مواد مصرفی غیر استاندارد خارج از گارانتی و مشمول هزینه طبق تعرفه های شرکت خواهد بود .

11- دستگاه هایی که نیاز به تعمیر باید به همراه کارت گارانتی به تعمیرگاه آورده شده یا به یکی از مراکز سرویس فرستاده شود .

12- برای دستگاههای دارای نصب , گارانتی فقط در صورتی قابل قبول است که توسط مراکز خدمات پس از فروش شرکت نصب و راه اندازی شده باشد .
 
مواد مندرج زیر شامل ضمانت نامه نمی باشد :

1- خرابی ناشی از حمل ونقل

2-بدنه,قاب,کلیدها,پریزوقطعات دکوری و شکستگی به طور کل .

3-خرابی ناشی از نوسانات برق و عدم دقت در استفاده و نگهداری

4-خرابی در اثراستفاده از قطعات یدکی یا مواد مصرفی غیر استانداردخارج از گارانتی و مشمول هزینه طبق تعرفه های شرکت خواهد بود .

5-هزینه ایاب وذهاب