چهارمحال بختیاری

چهار محال بختیاری

             

  نمایندگان خدمات  پس از فروش لوازم خانگی

نام شهر  نام نماینده تلفن  آدرس
 بروجن  برجیان 03834229713  
 چهارمحال بختیاری  نادری     03833723616  
 شهرکرد  احمدی     03833386699  
 شهرکرد  ترکی     03833350124  
 فارسان  سلیمانی     03833220950  

 

نمایندگان خدمات  پس از فروش صوتی و تصویری

نام شهر  نام نماینده  تلفن آدرس
 بروجن  برجیان     03834221637  
 فارسان  خسروی     03837226055  
 فارسان  سلیمانی     03833220950  
 شهرکرد  احمدی     03833386699  
 شهرکرد  ترکی     03833350124  
 شهرکرد  ترکی     03832247784