فرم درخواست نمایندگی فروش محصولات

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر

کدملی(*)
ورودی نامعتبر

صادره از(*)
ورودی نامعتبر

میزان تحصیلات
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
ورودی نامعتبر

نوع فعالیت(*)
ورودی نامعتبر

ادرس محل سکونت
ورودی نامعتبر

آدرس محل کار(*)
ورودی نامعتبر

تلفن محل کار(*)
ورودی نامعتبر

فکس
ورودی نامعتبر

شماره همراه(*)
ورودی نامعتبر

کدپستی
ورودی نامعتبر

سابقه کار
ورودی نامعتبر

آیا جواز کسب دارید؟(*)
ورودی نامعتبر

عضو اتحادیه صنف(*)
ورودی نامعتبر

شماره جواز(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ جواز(*)
ورودی نامعتبر

موقعیت مکان تجاری (*)
ورودی نامعتبر

دارای ثبت شرکت می باشید؟
ورودی نامعتبر

چند فروشگاه یا شعبه دارید؟
ورودی نامعتبر

آدرس فروشگاه(*)
ورودی نامعتبر

نوع ملک(*)
ورودی نامعتبر

زمینه فروش(*)
ورودی نامعتبر

متراژ(*)
ورودی نامعتبر

نوع فعالیت فروش (*)
ورودی نامعتبر

حساب بانکی
ورودی نامعتبر

نام برند هایی که ار آنها نمایندگی داشته اید ، مدت آنرا اعلام کنید. (با ذکر شماره تماس)(*)
ورودی نامعتبر

ارسال عکس فروشگاه
ورودی نامعتبر

ارسال قرار داد
ورودی نامعتبر

لطفا فرم را از سایت دانلود کرده و پرکنید و ارسال کنید

ارسال استعلام بانکی
ورودی نامعتبر

تایید نماد(*)
تایید نماد
ورودی نامعتبر

ارسال