کردستان

کردستان 

 

  

نمایندگان خدمات  پس از فروش لوازم خانگی

نام شهر  نام نماینده تلفن  آدرس
 بانه  مرادی 08734214013  
 بانه  عبداله زاده     08734262435  
 سقز  قاسمی     08743232628  
 سقز  یارانی     08736244313  
 سنندج  شاهوسیده     08733234959  
 سنندج  حسینی     08732227679  
 کامیاران  فاتحی     08733530167  

 

نمایندگان خدمات  پس از فروش صوتی و تصویری

نام شهر  نام نماینده  تلفن آدرس
 سنندج  علاقه مند     08732263102  
 سقز  همتی     08736231617  
 سقز  مسافر     08736228833  
 کامیاران  فاتحی     08733530167  
 میروان  تارام     08734530653