مرکزی

مرکزی 

 

   نمایندگان خدمات  پس از فروش لوازم خانگی

نام شهر  نام نماینده تلفن  آدرس
 اراک  ایزدشناسان 08633665218  
 اراک  توحید نژاد 08632235859  
 اراک  علی محمدی 08632220208  
 اراک  همتی 08632242643  
 خمین  فراستی 08646227460  
 خمین  محمدی 08646337708  
 ساوه  زال 08642250635  

 

نمایندگان خدمات  پس از فروش صوتی و تصویری

نام شهر  نام نماینده  تلفن آدرس
ساوه  فاتح     08642475338