همدان

همدان 

 

 

  نمایندگان خدمات  پس از فروش لوازم خانگی

نام شهر  نام نماینده تلفن  آدرس
 اسداباد  کوهی 08133125016  
 کبودرآهنگ  شوندی 08135222805  
 کبودرآنگ  چیتگری 08135227971  
 کبودرآنگ  زمانی 08135228948  
 همدان  گلیان 08138260690  
 همدان بردبار 08134277171  
 ملایر حمیدی 08133348671  

 

نمایندگان خدمات  پس از فروش صوتی و تصویری

نام شهر  نام نماینده  تلفن آدرس
 اسدآباد سروری     08133115268  
 کبودرآهنگ  فرازی     08135225335  
 ملایر  مومنی     08132229034  
 نهاوند   خزایی     08133231847  
 همدان  یوسفیان     08134243311  
 همدان  شهبازی     08138232413